مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری چهل)

تقسیم یک عدد، کامل و amicable و sociable در متلب (پروژه ۲)