مجموعه سورس کدهای مرتبط با تشخیص عنبیه چشم یا Iris Recognition در متلب

تشخیص عنبیه چشم با استفاده از پارتیشن بندی تصادفی در متلب