ترجمه مقاله: بهینه سازی الگوریتم ازدحام ذرات متحد شکل در محیط های پویا (UPSO)

پیش بینی تغییرات بد منجر به سرطان با یادگیری ماشین + ترجمه مقاله isi