مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

تبدیل کسینوسی گسسته و تحلیل مولفه اساسی براساس ادغام تصویر در متلب