تبدیل کسینوسی گسسته و تحلیل مولفه اساسی براساس ادغام تصویر در متلب

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

تبدیل کسینوسی گسسته چندبعدی DCT در متلب

تبدیل کسینوسی گسسته جهت دار در متلب

تبدیل کسینوسی گسسته یک بعدی در متلب

مشاهده یک تبدیل کسینوسی گسسته DCT در متلب