مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی ام)

تبدیل لیست های xin، yin، zin به ماتریس با توابع surf و mesh در متلب