مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هشتم)

تابع radial basis function یا rbf با الگوریتم pseudo inverse در سیمولینک متلب