مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و پنجم)

بدنه محدب یک ابر نقطه سه بعدی به یک (بیشتر) مقعر در متلب