مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

شبیه سازی رایگان: پردازش موازی الگوریتم WEKA در MATLAB

الگوریتم های موازی در متلب