سورس مقاله: الگوهای تعاملی مارکوف درمورد الگوریتمهای تکاملی

مدل ابتکاری نقاد تطبیقی نیمه مارکوف برای مدیریت درآمد شرکت هواپیمایی