ضبط گفتار نمایش Record display speech در متلب

ضبط و ذخیره فیلم در هر طول any length با استفاده از دوربین وب web camera در متلب

بازسازی تصویر از طرح ساده پشت simple back projection در متلب

بازسازی تصویر از پیش بینی ها با روش بازسازی جبری در متلب

بازسازی تصاویر dosimetric با استفاده از یک مدل فیزیکی تجزیه نشده در متلب

شناخت روابط بسیار نزدیک خوشه ها توسط gdem ، تجسم با الگوی مروارید خطی در متلب

تغییر کد متغیر دسته بندی شده Recode categorical variable به متغیرهای جدید باینری در متلب

Reci محاسبه متقابل یک عدد با دقت دلخواه desired accuracy در متلب

گیرنده و فرستنده در متلب

دریافت nmea از garmin etrex vista gps در متلب