ترسیم دایره ها برای نقاط داده با قطر متناسب با اندازه magnitude در متلب

ترسیم ستون های خودکار مقیاس بندی شده ماتریس auto scaled columns در متلب

ترسیم هر مقدار بردار ۲بعدی یا ۳بعدی در متلب

نمودارها و زیرمجموعه هایی با حاشیه ، شکاف ، نسبت ابعاد محور و اندازه قابل تنظیم در متلب

یک محور عمودی و / یا افقی را از طریق مبدا ترسیم می کند در متلب

رنگ آمیزی سطح را توسط لایه ها ترسیم می کند (با استفاده از منحنی های contour) در متلب

ترسیم نمودار چند میله ای با میله های خطا error bars در متلب

نمودار هیستوگرام متناسب با gaussian را برای داده ها ترسیم می کند در متلب

طراحی یک خط میدانی با نقطه اولیه p (x0، y0) برای یک میدان ۲بعدی در متلب

طراحی یک خط سه بعدی با کدگذاری رنگ color encoding در امتداد طول along length با متلب