مجموعه سورس های کامل مرتبط با مدولاسون دامنه در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

شبیه سازی رایگان کنترل حلقه بسته فضاپیما با متلب + پروژه کامل

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

مجموعه کامل سورس های فیلترها (پایین گذر – بالاگذر – باترورث و …) در متلب

مدل کرونکر Kronecker با استفاده از ماتریس های Rtx و Rrx

تولید و ذخیره سیگنال صوتی برای دو ورودی فرکانس + سورس رایگان

مدل کرونکر Kronecker با استفاده از ماتریس کامل کرونکر

کانال محو شدگی باند باریک با حافظه برای با استفاده از ماتریس همبستگی مبتنی بر فیلترینگ در حوزه فرکانس

کانال محو شدگی باند باریک با حافظه برای با استفاده از ماتریس همبستگی مبتنی بر فیلترینگ در حوزه زمانی