فیلم آموزشی پروژه تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از شبکه عصبی

مجموعه کامل کد های مرتبط با انکسار یا شکست (refraction) در متلب

تخمین انحنا با استفاده از مدل های منحنی اعمال شده به گرادیان میدان های برداری

بررسی فاصله بین دو نقطه در فضا با روش Intrinsic Spatial Distance