فیلم آموزشی پروژه تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از شبکه عصبی

پروژه کامل پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در متلب + ویژه

مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

نرون های اسپایک SPIKING درجه دو و کارتکس Mammalian Cortex

شبیه سازی رایگان مقاله: محاسبات جبهه امواج چند زمانی

شبیه سازی کامل: نرون ها به عنوان یک رزوناتور Resonator یا تشدید گر غیرخطی

شبیه سازی مقاله: همزمانی Elliptic Bursters در شبکه عصبی recurrent در متلب

شبیه سازی مقاله: نوسانگرهایی که به ارامی کوپل شده اند:دینامیک و همزمانی فاز

شبیه سازی کامل مدل ساده ای از نرون های Spiking در متلب

شبیه سازی مقاله: همزمانی Polychronization: محاسبه با شبکه عصبی spiking