استاندارد فنی و حرفه ای: نصاب وسایل حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و تاسیسات

استاندارد فنی و حرفه ای: مدیر فنی آسانسور

استاندارد فنی و حرفه ای: ممیز انرژی الکتریکی ساختمان

استاندارد فنی و حرفه ای: مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

استاندارد فنی و حرفه ای: مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی

استاندارد فنی و حرفه ای: مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق

استاندارد فنی و حرفه ای: مامور قرائت کنتور برق

استاندارد فنی و حرفه ای: مأمور فنی خدمات مشترکین برق

استاندارد فنی و حرفه ای: لوسترساز بلوری

استاندارد فنی و حرفه ای: کارور MATLAB