فریم میانی SAMSUNG J320 HOUSING رنگ طلایی ۱۰۰٪ اورجینال

قاب میانی SAMSUNG J320 HOUSING رنگ مشکی ۱۰۰٪ اورجینال

قاب میانی SAMSUNG J105 HOUSING رنگ طلایی ۱۰۰٪ اورجینال

قاب میانی SAMSUNG G361 HOUSING رنگ سفید ۱۰۰٪ اورجینال

قاب میانی SAMSUNG G361 HOUSING رنگ طلایی ۱۰۰٪ اورجینال

قاب پشتی SONY Z4 رنگ سفید اورجینال

قاب پشتی SONY Z4 رنگ طلایی اورجینال

قاب پشتی SONY Z4 رنگ مشکی اورجینال

قاب پشتی SONY Z1 رنگ مشکی اورجینال

قاب پشتی SONY Z رنگ سفید اورجینال