رمز ارز Power Ledger یا POWR

رمز ارز KeeperDAO یا ROOK

رمز ارز OriginTrail یا TRAC

رمز ارز Alchemix یا ALCX

رمز ارز Syscoin یا SYS

رمز ارز Rally یا RLY

رمز ارز COTI

رمز ارز Hifi Finance یا MFT

رمز ارز USDX [Kava] یا USDX

رمز ارز Vai