Labelxyz محورهای (x، y، z) و “z” را برچسب گذاری می کند. در متلب

ابزار Gui برای استخراج سری داده های x، y از ارقام متلب

تولید طرح سطح surface plot با میله هایی در نقاط خاص (x، y) در متلب

مارپیچ لگاریتمی متناسب Fit logarithmic spiral با داده های x ، y در متلب

پیدا کردن بهترین صفحه مناسب برای نقاط x ، y ، z و محاسبه معیارهای کیفیت (همسو بودن / همخوانی) coplanarity/colinearity در متلب

تبدیل یک طرح cartesian سه بعدی (x ، y ، z) به استریو anaglyphic در متلب

(Barvar(x,y,z در متلب

دیاگرام T x,y در متلب

تابع تقارن دو سیگنال گسسته x,y در متلب

مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سیزدهم)