مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سیزدهم)

نوشتن فرمت های ویدئو avi,asf,wmv,wma با دستور mmread در متلب