مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

شبیه سازی مقاله : بردار پشتیبان با کمک روش آموزش دیکشنری