مثالی از Rms یا میانگین ریشه ها بردار x در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هفتم)

محاسبه توابع moving:mean,max,min,sum,rms,int در بردارهای ورودی در متلب