مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

شبیه سازی مقاله مجموعه های فازی برای تشخیص رنگ ها یا نامگذاری رنگ ها