مجموعه سورس کدهای مرتبط با تبدیل موجک یا Wavelet Transform در متلب

یک مثال ساده از واترمارک تصویر با تبدیل موجک در متلب