مجموعه کامل سورس های درونیابی دوخطی Bilinear در متلب

کوچک کردن عکس با استفاده از درون یابی دو خطی در متلب