مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

کد متلب برای گشتاورهای تعمیم یافته با مدل سازی گوسی در متلب