مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت از متلب (سری سوم)

کد برنامه کامل روش منفی Gamma Mixed و Lognormal در متلب