استفاده از روش FDTD برای تولید موج الکترومغناطیسی در متلب

استفاده از روش FDTD برای حل معادله موج اسکالر در متلب