محاسبه دقیق mc cdma با استفاده از کانال رایلی و همچنین نویز awgn در متلب

مجموعه کامل سورس های روش تحلیل اجزاء مستقل یا Independent Component

جداسازی منابع کور براساس کورتوز چند کاربر در متلب

تصاویر گوسی دی نویزی در متلب

کاهش مختصات با سنجش فشرده سازی در متلب

فشرده سازی تصویر با استفاده از block truncation coding در متلب

فشرده سازی Mpeg در متلب + کد برنامه ام فایل

نسبت فشرده سازی تصاویر در متلب

فشرده سازی تصویر مبتنی بر موجک با استفاده از تقسیم بندی در متلب

فشرده سازی تصاویر رنگی در متلب