طبقه بندی تصویر با استفاده از الگوریتم EM-like در متلب

تشخیص حالات انسانی human recognition در متلب

تحلیل چند رزولوشونه جغرافیایی Geometric Multi-Resolution در متلب

قطعه بندی تصویر رنگی در متلب

تخمین آستانه برای قطعه بندی تصویر در متلب

قطعه بندی تصویر بر اساس Defocus در متلب