مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری ششم)

کدهایی از Wm-test و تست داده های مرتبه دار wilcoxon–mann–whitney در متلب