مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

چک کردن اینکه ام فایل یک script است یا نه ؟ در متلب