تجزیه LU در متلب (شبیه سازی کامل همراه با روابط مربوطه)

شبیه سازی مقاله: نوسانگرهایی که به ارامی کوپل شده اند:دینامیک و همزمانی فاز