شبیه سازی مقاله: نوسانگرهایی که به ارامی کوپل شده اند:دینامیک و همزمانی فاز

شبیه سازی کامل L-SHADE و SHADE در متلب (شبیه سازی ۲ مقاله بطور کامل)