میدان مغناطیسی ساخته شده توسط یک مقدار جریان در MATLAB

میدان مغناطیسی ساخته شده توسط شش مقدار جریان در MATLAB

میدان مغناطیسی ساخته شده توسط یک حلقه جریان در MATLAB

میدان مغناطیسی ساخته شده توسط شش حلقه جریان در MATLAB