سورس مقاله: همبستگی داده های سرعت باد به منظور پخش بار اقتصادی

شبیه سازی مقاله: پخش بار اقتصادی برای ترکیب توربین های بادی