مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سیزدهم)

نوشتن فایل های با پسوند off. مثلثی و vertex در متلب