مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری چهل)

میانگین هر یک از قطرها (یا ضد قطر) یک ماتریس دو بعدی در یک بردار با MATLAB