مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

مدل مخروط گوسی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در متلب