مجموعه کامل سورس های دسترسی چندگانه با تقسیم کدی یا Cdma در متلب

محاسبه papr برای دو کاربر در mccdma در متلب