مجموعه کامل سورس های دسترسی چندگانه با تقسیم کدی یا Cdma در متلب

محاسبه دقیق mc cdma با استفاده از کانال رایلی و همچنین نویز awgn در متلب