مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هشتم)

محاسبه باند ولنز valence band از چاه کوانتومی تک در متلب