مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هشتم)

مثالی ساده از ترمومتر Thermometer در متلب