مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری هفدهم)

مثالی از تابع Vectors2d در متلب