فیلتر کالمن Scalar kalman مقیاسی در متلب

تشخیص موقعیت و ردیابی حرکت خودرو با فیلتر کالمن (شبیه سازی کامل متلب)

فیلتر کالمن برای تخمین موقعیت در سیستم نیوتنی (شبیه سازی کامل در متلب )

تشخیص آنلاین شار آهنربای دائم براساس فیلتر کالمن برای درایو موتور آهنربای دائم