رمز ارز OriginTrail یا TRAC

رمز ارز Syntropy یا NOIA

رمز ارز Sun (New) یا SUN

رمز ارز Cream Finance یا CREAM

رمز ارز Linear یا LINA

رمز ارز Ampleforth Governance Token یا FORTH

رمز ارز Keep Network یا KEEP

رمز ارز Symbol یا XYM

رمز ارز Polymath یا POLY

رمز ارز Ampleforth یا AMPL