مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و پنجم)

شکلی از ماندلبرت mandelbrot برای ترسیم # تکرار، پیچیدگی و رنگ در متلب