مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری دهم)

شبیه سازی Wake induced dynamics برای توربین های بادی در متلب