مجموعه کامل سورس های دسترسی چندگانه با تقسیم کدی یا Cdma در متلب

شبیه سازی مودم Cdma برای دو کاربر در متلب