مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

شبیه سازی منحنی پیش سو با استفاده از تحلیل مولفه اساسی یا pca در متلب