رسم منحنی رزونانس نوسان هارمونیکی و روش تفاضل محدود (سیستم جرم و فنر)