الگوریتم حداقل مربعات برگشتی RLS برای آموزش سیستم فازی Takagi-Sugeno

الگوریتم حداقل مربعات برگشتی RLS برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه